โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์สเกลความถี่เสียงในดนตรีไทย : The mathemitical analysis of sound frequency scale in Thai musical instrument

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยกร เพิ่มพรสกุล

  • พัชรพล นกโพธิ์

  • ศรัณย์ สาสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทกายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความถี่เสียงการวิเคราะห์

  • ดนตรีไทย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่ได้ศึกษาถึงทฤษฎีดนตรีสากล และเราได้ค้นเจอกับหลักการทางดนตรีต่าง ๆ ที่มีการใช้อัตราส่วนของความถี่มาใช้ในการศึกษา ทำให้พวกเรามีแนวคิดที่จะทำการศึกษาถึงอัตราส่วนความถี่เสียงของโน๊ตดนตรีไทยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับดนตรีสากลอย่างไร โดยเราจะใช้หลักการเดียงกับ Equal temperament ในการศึกษารูปแบบสร้างอัตราส่วนความถี่เสี่ยง โดยการนำผลการทดลองที่ได้เปรียบเทียบกับสมมติฐานของเราที่ว่า ค่าอัตราส่วนความถี่เสียงของ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที และโด(สูง) คือ 20 , ตามลำดับ และหาค่าออกมาเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ นำมาเทียบกับผลที่ได้จากการนำค่าผลการทดลองที่ได้มาเทียบเพื่อหาความคลาดเคลื่อน เพื่อวัดความถูกต้องของสมมติฐานของเราและผลที่ได้ออกมาก็มีความใกล้เคียงกับสมมติฐานโดยค่าที่ได้มีความคลาดเคลื่อน 3% โดยส่วนมาก หลังจากนั้นนำผลที่ได้จากการทดลองมาค้นหาคู่เสียง โดยหาคู่ 3 4 และ 5 ตามลำดับ โดยผลที่ดีที่สุดจะมี ครน. ระหว่างอัตราส่วนน้อยที่สุด โดยผลที่ได้จะได้ว่า คู่ 3 จะมีคู่ เร-ฟา และ ซอล- ที, คู่ 4 จะมี โด-ฟา และ ซอล-โด(สูง), และคู่ 5 จะมี โด-ซอล และฟา-โด(สูง) มี ครน.ของอัตราส่วนน้อยที่สุด ทำให้จะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมได้ดี