โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโทรศัพท์สั่งอาหารปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญานิศ ศิวะคุณากร

  • ณิชกุล หัตถเลิศ

  • วริศรา ยอแสงรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเสริฐ กนกผกา

  • สมชาย หัตถเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องให้อาหารปลา การผลิต

  • โทรศัพท์ การประยุกต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องโทรศัพท์สั่งอาหารปลา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเครื่องให้อาหารปลาที่สามารถสั่งงานได้ทางโทรศัพท์มือถือ โดยใช้สวิตซ์ที่ควบคุมด้วยแสงเป็นตัวควบคุมการปิด-เปิดช่องให้อาหารปลา ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าสิ่งประดิษฐ์สามารถให้อาหารปลาได้ในปริมาณที่พอดีโดยใช้โทรศัพท์สั่งตามที่ต้องการ