โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพล โกศล

  • วรัญญา คุ้มวงษ์

  • ศรันย์ สิทธิวรรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรพิน อินทรโฆษิต

  • เอกภพ รงคสิริวัฒนกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องให้อาหารปลา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติให้สามารถสั่งการทำงานของเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยโทรศัพท์มือถือได้ เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ สามารถทำงานให้อาหารตามวันเวลา ที่ต้องการให้อาหารโดยการสั่งการด้วยโทรศัพท์มือถือ มีมอร์เตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนและใช้เฟืองในการทดรอบ เพื่อลดรอบความเร็วในการหมุนทำให้รอบการหมุนช้าลงและในทางกลับกันการทดรอบเฟืองทำให้แรงขับเคลื่อนมากขึ้น จากนั้นจึงนำเครื่องให้อาหารปลาที่ประดิษฐ์ขึ้นไปทดสอบประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการหมุนรอบของเฟืองกับระยะเวลาในการให้อาหารผลการทดสอบ พบว่าปริมาณที่ส่งออกมาจากเครื่องมีปริมาณเหมาะสมกับจำนวนปลา และสอดคล้องกับระยะเวลาในการหมุนรอบเฟือง และสามารถกำหนดสั่งการในการทำงานตามต้องการได้