โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฝ้าเพดานกันความร้อนจากเถ้าลอยและใยสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณีรนุช สีธิคำ

  • ลภัสรดา พลงาม

  • สิริกร แก้วปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฝ้าเพดาน

  • ฝ้าเพดาน การผลิต

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตแผ่นฝ้าเพดานโดยมีอัตราส่วนผสมระหว่าง เถ้าลอย ใยสับปะรด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และน้ำ ต่อแผ่นฝ้าเพดาน 1 แผ่น จำนวน 4 สูตร แล้วนำศึกษาคุณสมบัติของแผ่นฝ้าเพดานโดยวิเคราะห์คุณสมบัติ ความหนาแน่น ความชื้น การพองตัวเมื่อแช่น้ำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก.878-2532) ความแข็งของวัตถุ และความเป็นฉนวนกันความร้อนเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน และเทียบกับแผ่นฝ้าเพดานที่มีขายตามท้องตลาด (สูตร E) จากผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแผ่นฝ้าเพดานที่ดีที่สุดคือ สูตร A มีอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเถ้าลอยเป็น 1:1 และขึ้นรูปเป็นฝ้าเพดาน 1 แผ่น โดยมีส่วนผสมดังนี้ ปูนซีเมนพอร์ตแลนด์ : เถ้าลอย : ใยสับปะรด : น้ำ เป็น1200 : 1200 : 300 : 700 กรัม ตามลำดับ และคุณสมบัติของแผ่นฝ้าเพดานที่ผลิตขึ้นทุกสูตรมีการพองตัวเมื่อแช่น้ำผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.878-532) คือไม่เกินร้อยละ 2 แต่ความหนาแน่นและความชื้นยังมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่มีขายตามท้องตลาด (สูตร E) มีค่าความชื้นใกล้เคียงกัน แต่มีความแข็งของวัสดุ และความเป็นฉนวนกันความร้อนดีกว่า