โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกากใยสับปะรดเพิ่มรูพรุนดูดซับน้ำในจานรองแก้วเซรามิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภาวี เถียรหนู

  • อิ่มเอม ลีวิริยะพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทอง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำ การดูดซับ

  • สับปะรด กากใย

  • เซรามิกส์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตแผ่นจานรองแก้ว โดยมีอัตราส่วนผสมระหว่างดินสำเร็จรูป กากใยสับปะรด และน้ำ ต่อเพลทเซรามิกส์ 1 แผ่น ทำการทดลองจำนวน 4 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 ดิน 50 กรัม ไม่ใส่ใยสับปะรด (สูตรควบคุม), สูตรที่ 2 ดิน 47.5 กรัม ใยสับปะรด 2.5 กรัม (กากใยสับปะรด ร้อยละ 5 โดยมวล), สูตรที่ 3 ดิน 45 กรัม ใยสับปะรด 5 กรัม (กากใยสับปะรด ร้อยละ 10 โดยมวล) และสูตรที่ 4 ดิน 42.5 กรัม ใยสับปะรด 7.5 กรัม (กากใยสับปะรด ร้อยละ 15 โดยมวล) จากนั้นนำมาศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ำของแผ่นจานรองแก้ว โดยวิเคราะห์จากน้ำหนักของจานรองแก้วก่อนแช่น้ำและหลังจากแช่น้ำ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน ผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นจานรองแก้วที่ดีที่สุด คือ สูตรที่ 4 โดยมีส่วนผสมดังนี้ ดินสำเร็จรูป : ใยสับปะรด : น้ำ เป็น 42.5 : 7.5 : 25 กรัม ตามลำดับ เพลทเซรามิกส์ที่ผลิตมีคุณสมบัติสามารถดูดซับน้ำไม่ให้เอ่อล้นจานรองแก้ว และลดแรงดูดระหว่างผิวแก้วกับจานรองแก้วได้มากยิ่งขึ้น