โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารสุนัขแบบตั้งเวลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กวิสรา สุวรรณวิจิตร

  • ชนากานต์ ศรีพิเชียร

  • ธัญพิชา ฉิ้นเตี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • สุนัข อาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้าน ที่พบปัญหาไม่มีเวลาให้กับสุนัขเรื่องการให้อาหารซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ผู้เลี้ยงต้องใส่ใจ หากสุนัขได้รับอาหารไม่พอเหมาะในแต่หละวันและส่งผลต่อสุขภาพทางเดินอาหารของสุนัข กลุ่มของข้าพเจ้าจึงประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสุนัขแบบตั้งเวลา ซึ่งผู้เลี้ยงสามารถกำหนดการตั้งเวลาให้อาหารได้ 3 มื้อในแต่หละวัน และระยะเวลาในการให้อาหารสุนัขในแต่ละมื้อได้ 3 แบบ คือ ระยะเวลาในการให้อาหารต่อครั้ง 6, 10 และ 15 วินาที (0.49 กรัม/ 1 วินาที) เครื่องให้อาหารสุนัขแบบตั้งเวลาจะทำให้สุนัขของท่านกินอาหารได้ตรงเวลา อีกทั้งสุนัขจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการอาหารที่ปริมาณเหมาะสม และเป็นการฝึกนิสัยการทานอาหารให้เป็นเวลากับสุนัข