โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกรองน้ำฉุกเฉิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปพิชญา จันทร์ผ่อง

  • ภัทรลภา ณ ระนอง

  • เก็จสิรี สุปิตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องกรองน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถานการณ์น้ำท่วมขังเป็นเวลานานในหลายพื้นที่ ผู้คนมากมายประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทั้งๆที่มีน้ำมากมาย แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะเป็นน้ำสกปรก เครื่องกรองน้ำฉุกเฉินนี้จะช่วยน้ำให้สกปรกหรือน้ำโคลน กลายเป็นน้ำสะอาดคล้ายกับน้ำปะปาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคได้ โดยผ่านกระบวนการกรองของเครื่องกรองน้ำด้วยวัสดุหลายชนิด ได้แก่ กรวด ทราย สำลี ผงกัมมันต์ เรซิน โดยกลุ่มได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด และความหนาของชั้นวัสดุที่ใช้ทำเครื่องกรองน้ำ ว่ามีผลต่อคุณภาพของน้ำที่ผ่านการกรองอย่างไร จากการศึกษาพบว่าวัสดุแต่ละชนิดมีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำได้แตกต่างกัน โดย กรวด สามารถกรองสิ่งสกปรกในน้ำ ทราย สามารถกรองสิ่งสกปรกในน้ำ ถ่านกัมมันต์ สามารถกรองสิ่งสกปรกในน้ำ และปรับค่า pHของน้ำ เรซิ่น สามารถกรองสิ่งสกปรกในน้ำ ลดความกระด้างของน้ำ และปรับค่าpHของน้ำทั้งนี้เนื่องมาจากวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างกันและความหนาของชั้นวัสดุที่ใช้ทำเครื่องกรองน้ำ มีผลต่อคุณภาพของน้ำที่ผ่านการกรองเพียงแค่ในด้านความใสของน้ำ ซึ่งมีผลน้อยมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้น้ำที่กรองได้ มีความสะอาด และมีคุณภาพดีที่สุด ผู้ใช้ควรประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ ที่มีวัสดุหลายชนิด เป็นองค์ประกอบโดยใส่วัสดุแต่ละชนิดเป็นชั้นๆและไม่ผสมกัน