โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ปอกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พุธิตา กำปา

  • ภรณ์กมล บุญทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุ้งการปอก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานอุปกรณ์ปอกกุ้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ปอกกุ้งที่ใช้งานได้จริง ประหยัดเวลาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการปอกกุ้งระหว่างการใช้อุปกรณ์ปอกกุ้งและแรงงานคน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานแต่ละครั้ง และเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ทดลองใช้อุปกรณ์ปอกกุ้ง โดยหลักการทำงานของอุปกรณ์ปอกกุ้ง คือเมื่อเริ่มบีบด้ามจับจะทำให้สปริงหดตัวแล้วใบมีดจะยกตัวขึ้นตัดหัวกุ้ง หลังจากนั้นนำตะขอมาเกี่ยวเปลือกกุ้ง ในขณะเดียวกันใบมีดบนตะขอก็จะกรีดหลังกุ้งทำให้เส้นสันหลังกุ้งหลุดออกมาพร้อมกับเปลือกกุ้ง จากการทดลองปอกกุ้งพบว่า อุปกรณ์ปอกกุ้งใช้เวลาประมาณ 7.8 วินาทีต่อหนึ่งตัว ส่วนการปอกกุ้งด้วยแรงงานคนใช้เวลาประมาณ 9.8 วินาทีต่อหนุ่งตัว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอุปกรณ์ปอกกุ้งสามารถปอกกุ้งได้รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน จึงสรุปได้ว่าอุปกรณ์ปอกกุ้งสามารถปอกกุ้งได้เร็วว่าแรงงานคน สามารถอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการใช้มีดในการใช้งานแต่ละครั้งได้มากกว่าการใช้แรงงานคน และควรพัฒนาอุปกรณ์ปอกกุ้งในด้านความเร็วและประหยัดเวลาให้มากขึ้น ควรออกแบบให้อุปกรณ์ปอกกุ้งมีขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการใช้งานพัฒนาให้มีลักษณะรูปแบบที่หลากหลายและสวยงาม