โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปูลมบริเวณหาดตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิภาวัลย์ เสมอภพ

  • อาซิ ดราแม

  • เอกรัฐ หะยีเด็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปูลมมีลักษณะกระดองเป็นสี่เหลี่ยมที่ขอบด้านข้างเกือบขนานกัน มีตารูปไข่ขนาดใหญ่สามารถพับเก็บได้และมีส่วนที่ยื่นเป็นแท่งต่อจากตาขึ้นไป ก้ามทั้ง 2 ขนาดไม่เท่ากันมีผิวขรุขระ ออกหากินในเวลากลางคืน กินปลาเป็นอาหารมากที่สุดและหอยน้อยที่สุด สามารถแยกเพศที่ชัดเจนโดยดูจากสี ความยาวของก้านตา อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศหญิง 2 : 1