โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาลสด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณา ธะยะจำนงค์

  • ศรีวรรณา ศัลยกำธร

  • เกษิณี เกตุเลข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา ตันติกุล

  • นิรุจน์ ศรีเกษม

  • ปิ่น ช่างทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดัดดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำตาลสด

  • พืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาลสด พบว่าการใช้เปลือกพืชของต้นนนทรี อัตราส่วนระหว่างพืชกับน้ำตาลสดที่เหมาะสมวัดค่าพีเอชและ Dye reduction test เป็น 1 : 10 (มวล :ปริมาณ) สามารถป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาลสดได้นานถึง 24 ชม. โดยอาจใช้แทนเปลือกพะยอมในการป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาลสดได้