โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องซังข้าวโพดทดแทนขี้เลื่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกนันท์ จิระวัฒนพงศ์

  • ณกรณ์ วิเศษเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคุณภาพ และคุณสมบัติของซังข้าวโพด เปรียบเทียบกับขี้เลื่อย ซึ่งจะนำไปใช้ในการเพาะเห็ด โดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของซังข้าวโพดต่อการให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้า พบว่าซังข้าวโพดที่มีลักษณะละเอียดสามารถให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้าสูงกว่าซังข้าวโพดที่มีลักษณะหยาบ ตอนที่2 ศึกษาสูตรเชื้อเห็ดนางฟ้า พบว่าซังข้าวโพด 100% ผสมรำละเอียด 2.5 กิโลกรัม ให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้าสูงสุด ตอนที่3 เปรียบเทียบผลผลิตเห็ดนางฟ้า ด้วยขี้เลื่อย 100% ผสมรำละเอียด 2.5 กิโลกรัม กับ ซังข้าวโพด100% ผสมรำละเอียด 2.5 กิโลกรัม พบว่าให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้าได้ใกล้เคียงกับการเพาะพันธุ์ด้วยขี้เลื่อย 100% ตอนที่4 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้าที่เพาะพันธุ์ด้วยขี้เลื่อย และเห็ดนางฟ้าที่เพาะพันธุ์ด้วยซังข้าวโพดโดยการแจกแบบสอบถามพร้อมทั้งให้ชิมเห็ดนางฟ้าที่เพาะด้วยวัสดุทั้ง 2 ประเภท จากการสำรวจพบว่า คนจำนวน 90 % ลงความเห็นว่าเห็ดนางฟ้าที่เพาะด้วยขี้เลื่อยไม่มีความแตกต่างจากเห็ดนางฟ้าที่เพาะด้วยซังข้าวโพด และสรุปได้ว่าการเพาะเห็ดด้วยซังข้าวโพดสามารถให้ผลผลิตที่ไม่แตกต่างจากขี้เลื่อยทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ