โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องAuto Wallpaper Machine

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลดา จ่ามมาตย์

  • บุญฑริกา มุ่งวัฒนา

  • สุประวีณ์ เซ่งล่ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาจากการติดวอลเปเปอร์โดยออกแบบเครื่องติดวอลเปเปอร์ใหสามารถปล่อยให้กาวไหลไปพร้อม ๆ กับการเคลื่อนที่ของแผ่นวอลเปเปอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดได้รวดเร็วมากขึ้น