โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของว่านรางจืดต่อการลดสารพิษจากยาฆ่าแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ รัตนกิตติไพบูลย์

  • วีรยา ประกอบกิจ

  • สโรชา อยู่ศุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วารี เอกสาร

  • ศรีทัศน์ วัยวัฒนะ

  • ไทยธรรม ไก่แก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • ยาฆ่าแมลง

  • สารต้านพิษ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาว่านรางจืดที่มีผลต่อการลดสารพิษจากยาฆ่าแมลง พบว่าน้ำคั้นจากใบว่านรางจืดสามารถลดสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักคะน้าได้ผลดีที่สุด และควรใช้ในอัตราส่วนใบว่านรางจืด 50 กรัม ผสมน้ำ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร กับผักคะน้า หลังจากฉีดยาฆ่าแมลงในผักคะน้าแล้ว 3 วัน และทดลองกับหนูพบว่าน้ำคั้นจากใบว่านรางจืดสามารถลดสารพิษในหนูได้จริง