โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากใบหูกวาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงศ์ ชื่นหมี้

  • ธนพล อุงศิริสาโรช

  • รวิศว์ ดีวิจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานทดแทน

  • ใบหูกวาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการนำใบไม้ชนิดต่าง ๆ มาทำการทดลองโดยการนำใบไม้สดและใบไม้แห้งมาคั้นแล้วหมักเอาสารละลาย แล้วกรองสารละลายของใบไม้มาทำเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดเซลล์กัลวานิก โดยมีทองแดงเป็นขั้วบวก สังกะสีเป็นขั้วลบ ทดสอบค่าของกระแสไฟฟ้าจากเซลล์กัลวานิกโดยมีสารละลายอิเล้กโทรไลต์ที่มาจากใบมะขาม ใบสะเดา ใบมะยม ใบหูกวาง วัดค่ากระแสไฟฟ้าทุก ๆ สัปดาห์ พบว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากการหมักใบหูกวางแห้งมีค่ากระแสไฟฟ้ามากที่สุด