โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกระโดดของจิงโจ้น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศกร แสงศรี

  • รัตนชัย แซมี

  • อดิศร ฝึกฝน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการกระโดดของจิงโจ้น้ำ ในด้านสรีรวิทยา ระบบนิเวศวิทยาและการเคลื่อนไหวของจิงโจ้น้ำ โดยพบว่า แหล่งน้ำที่อาศัยของจิงโจ้น้ำค่อนข้างบริสุทธิ์ มีค่าเบสอ่อน ๆ ไม่มีคราบน้ำมัน และลักษณะของจิงโจ้น้ำมีขนาดเล็กประมาณ 1.0 – 2.0 เซนติเมตร บริเวณขาทุกคู่มีขนคล้ายกำมะหยี่ มีน้ำหนักเปรียบเสมือว่าไร้น้ำหนัก สามารถยืนทรตัวบนผิวน้ำได้โดยอิสระ เมื่อศึกษาพบว่า จิงโจ้น้ำมีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ โดยได้ระยะทางเฉลี่ย 10.39 เซนติเมตร เนื่องจากปริมาตรขาส่วนที่สัมผัสผิวน้ำน้อยมาก จึงทำให้แรงลอดตัวเฉลี่ย 0.318 นิวตัน ซึ่งเมื่อเทียบกับน้ำหนักของจิงโจ้น้ำถือว่าเป็นแรงที่มีขนาดมาก และศึกษาการกระจายตัวของคลื่นน้ำพบว่า ความยาวรัศมีของคลื่นที่เกิดจากการกระโดด เพิ่มขึ้นตามความสูงจากจุดกระโดด