โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณของน้ำชาเขียวที่มีผลต่อการแข็งตัวของยางกุหลาบในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญชัย ชินวิชานาม

  • พีรวิชญ์ ศิริพันธ์

  • ภานุพงศ์ อำไพชัยโชค

  • ศรัณย์ อุดมรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนิรุธ พรหมเจริญ

  • อิสรียา สันติวงศ์สถิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุหลาบการเพาะ

  • น้ำชาเขียว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารคาเทซิน ฟอลิฟีนอล ในน้ำชาเขียว พบว่า น้ำยางที่อุดตันในมัดท่อลำเลียงของกุหลาบถูกกำจัดออกหมด คือ น้ำยางกุหลาบถูกสารคาเทชิน ฟอลิฟินอลแย่งทำปฏิกิริยากับออกซิเจน จนหมดจึงส่งผลให้น้ำยางไม่แข็งตัว และยังพบว่าสารคาเทชินฟอลิฟีนอล มีคุณสมบัติทนความร้อนและความดันของการนึ่งฆ่าเชื้อได้ การทดลองถูกออกแบบโดยต้มน้ำชาเขียวจากใบชาเขียวแห้ง และนำมาผสมในวุ้นอาหาร ในปริมาณที่แตกต่างกันและนำมาทอลองใช้กับกุหลาบมอญ ซึ่งมีการเจริญเติบโตเร็ว ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ยางที่อุดตันในมัดท่อลำเลียงหมดไป และกุหลาบเจริญเติบโตได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เติมน้ำชาเขียวและจากการเปรียบเทียบน้ำหนักของทั้ง 2 กลุ่มทดลองได้ว่ามีความแตกต่างกัน