โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโคมไฟจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อไล่ยุงและแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ก้าวหน้า พงศ์เลิศนภากร

  • จักรพงษ์ วิระพรสวรรค์

  • สุรทิน ไทรงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "โคมไฟจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อไล่ยุงและแมลง" เนื่องจากกว่าในยุคปัจจุบัน สังคมไทยเราเริ่มคิดค้นสมุนไพรกันอย่างแร่หลายในรูปแบบต่างๆจึงนำประโยชน์อีกด้านหนึ่งของสมุนไพรมาใช้ในการไล่ยุงและไล่แมลงโดยการนำมาประยุกต์ใช้ในการนำมาประดิษฐ์โดมไฟเพื่อใช้ในการไล่ยุงและแมลงต่างๆ จึงได้ทำการศึกษาโดยการนำสมุนไพรหลายชนิด คือ เปลือกสัมโอ ใบชะอม ตะไคร้หอม การบูร และได้นำสมุนไพรดังกล่าวมานำเป็นสูตรผสมได้ทั้งหมด 29 สูตร นำสูตรผสมแต่ละสูตรไปผสมในขั้นตอนการทำกระดาษรีไซเคิลและจะได้กระดาษรีไซเคิลทั้งหมด 29 สูตร โดยทำการทดลองสูตรแต่ละสูตรเป็นจำนวน 3 ครั้งเมื่อทำการทดลองจนได้ข้อมูลที่แน่ชัด จากนั้นจึงนำกระดาษรีไซเคิลมาประกอบเป็นโคมไฟ นำโคมไฟที่ประดิษฐ์ไต่ละสูตรมาทดลองโดยนำยุงและแมลงจำนาน 50 ตัว มาใส่บริเวณที่จำกัดและจับเวลาในการตายหรือการบินหนีของยุงและแมลง จากการทดลอง สูตรผสมทั้ง 29 สูตร สูตรที่สามารถไล่แมลงได้มากที่สุดคือ สูตรที่มีตระไคร้หอม+ใบชะอม+การบูร (สูตรที่ 23) สำหรับในการศึกษาในการไล่แมลงของคนในชนบทส่วนใหญ่ พบว่า สามารถไล่ยุงและแมลง โดยวิธีการนำเปลือกส้มไปตากแห้งมาวางเพื่อไล่ยุง หรือแม้แต่ การนำเปลือกมะพร้าวแห้งมาเผาเพื่อไล่ยุงและแมลงต่างๆ