โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการออกดอกของกุหลาบในอาหารสูตร MS ที่มีปริมาณน้ำตาลที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.จิรพงษ์ ลาพินี

  • ด.ช.ธรรม์ ลี้วิบูลย์ศิลป์

  • ด.ช.วีรวัฒน์ ธรรมาชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีการจัดโครงการต่างๆขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งจัดเป็นการขยายพันธุ์พืชที่ได้ปริมาณมากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น ทางกลุ่มเลยได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงต้นกุหลาบในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ศึกษาทดลอง พบว่า กุหลาบสามารถออกดอกได้และน้ำตาลมีผลต่อการออกดอกของกุหลาบ สูตรอาหาร MS ที่ดีที่สุดคือสูตรที่ 2 ที่มีปริมาณน้ำตาล 35g นั้นมีผลทำให้กุหลาบเกิดการออกดอกได้ดีที่สุด