โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมศรี 2002

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลักษิกา เทพวิไลกุล

  • อมรรัตน์ มรรคอนันตโชติ

  • เมธาวี ศุภการกำจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • หุ่นยนต์ การทำความสะอาด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันของเราต้องมีการทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอๆ ซึ่งหน้าที่นี้เป็นหน้าที่หลักของแม่บ้าน แต่แม่บ้านส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านจึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลทำความสะอาดบ้านมากนัก ดังนั้นจึงนำเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำความสะอาดจำลองขึ้น โดยการออกแบบให้สามารถทำการดูดฝุ่นและเช็ดพื้นได้ หุ่นยนต์ทำความสะอาดทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลล์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูดฝุ่น ประกอบด้วยขวดน้ำ ซึ่งปากขวดเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดฝุ่น แล้วต่อเข้ากับท่อน้ำเอนกประสงค์ที่มีใบพัดหันด้านหลังเข้าหาท่อน้ำทิ้งเอนกประสงค์ อีกด้านหนึ่งเป็นตาข่ายมุ้งลวดและถังดักฝุ่น สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเช็ดพื้น ประกอบด้วยแปรงขัดพื้นที่ติดอยู่กับมอเตอร์ปัดน้ำฝน เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์ พบว่า เมื่อแบตเตอรี่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็สามารถทำงานได้ในระดับหนึ่ง เมื่อทดลองหาเวลาและปริมาณน้ำยาขัดพื้นและจำนวนรอบที่หมุนของแปรงขัดพื้น พบว่า น้ำยาขัดพื้นจะไหลในปริมาณ 20 หยดต่อ 1 นาที และแปรงขัดพื้นจะหมุน 63 ครั้งต่อ 1 นาที ซึ่งสามารถนำหลักการนี้ไปปรับปรุง พัฒนาประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้