โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเหวี่ยงสารสุดประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐดนัย หาญวัฒนสกุล

  • ศักดา เอี่ยมสะอาด

  • เศกวุฒิ ดิษฐแย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภา ยอดเพ็ชร

  • ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

  • ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องเหวี่ยงสารสุดประหยัด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ออกแบบและสร้างเครื่องเหวี่ยงสาร ซึ่งมีอุปกรณ์คือ มอเตอร์ ท่อน้ำทิ้งแอร์ แผ่นอคลีริก แท่งเหล็กชนิดแข็ง สายไฟเส้นเดี่ยว สายไฟเส้นคู่ ปลั๊กไฟตัวผู้ หม้อแปลงไฟ ตลับปืน เฟืองเครื่องบิน พัดลมระบายอากาศ 2. ศึกษาหลอดทดลองที่ทำให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลอดจำนวน 2,4 และ6 หลอด ซึ่งพบว่าสามารถทำงานได้ปกติในทุกจำนวน 3.ศึกษาเวลาในการตกตะกอนของสารที่ใช้เหวี่ยงเมื่อใส่จำนวนหลอดทดลองในเครื่องเหวี่ยงแตกต่างกัน พบว่าหลอดทดลองจำนวน 2 หลอด ใช้เวลาในการตกตะกอนเร็วกว่า 4 และ6 หลอด ซึ่งหลอดทดลอง 2 หลอด ใช้เวลาการตกตะกอนเฉลี่ย 30 วินาที หลอดทดลองจำนวน 4 หลอดใช้เวลาเฉลี่ย 40 วินาที และจำนวน 6 หลอดใช้เวลาเฉลี่ย 45 วินาที 4.ศึกษาเวลาในการตกตะกอนของสารที่ใช้เหวี่ยงซึ่งได้แก่ น้ำโคลน น้ำปูนใส น้ำขี้เถ้า และสารละลายจากปฏิกิริยาระหว่าง BaCl2 และHCl พบว่าน้ำขี้เถ้าใช้เวลาเร็วที่สุด รองลงมาคือ สารละลายจากปฏิกิริยาระหว่าง BaCl2 และHCl น้ำปูนใส และน้ำโคลน ตามลำดับ 5.ศึกษาชนิดและปริมาณของสารที่ใช้ด้วยเครื่องเหวี่ยงสารที่สร้างขึ้นทั้ง 4 ชนิด ซึ่งพบว่าปริมาณของสารแปรผันตรงกับเวลาในการตกตะกอน แต่เวลาก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารด้วย 6.เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องเหวี่ยงสารที่สร้างขึ้นกับที่ขายตามท้องตลาดในเรื่องความเร็วของการหมุนและปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น พบว่าเมื่อเหวี่ยงสารในปริมาณและเวลาที่เท่ากัน เกิดตะกอนขึ้นในปริมาณที่ใกล้เคียงกันมาก