โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดเสี้ยนดินโดยใช้น้ำมันพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นงลักษณ์ นุยืนรัมย์

  • ภรณ์ทิรา ศิริสงวน

  • รัตนา แก้วกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยากำจัดศัตรูพืช

  • ศัตรูพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์รื่อง การกำจัดเสี้ยนดินโดยใช้น้ำมันพืช เป็นโครงงานที่มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาวิธ๊การกำจัดศัตรูพืชในดิน คือ เสี้ยนดิน โดยใช้ขวดน้ำมันพืชที่ใช้หมดแล้วซึ่งวัสดุที่เหลือใช้จากครัวเรือนมาบรรจุน้ำมันพืชที่มีอยู่ตามท้องตลาด 4 ชนิด ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว น้ำมันดอกทานตะวัน และน้ำมันปาล์ม ในปริมาณเล็กน้อย และได้ทำการเปรียบเทียบการกำจัดเสี้ยนดินโดยใช้น้ำมันพืชที่ผสมกันระหว่างน้ำมันพืช 4 ชนิดดังกล่าวอีกด้วยนำการศึกษาโดยการนำน้ำมันพืชแต่ละชนิด และน้ำมันพืชที่ผสมแต่ละอัตราส่วนแล้ว ไปใส่ลงในขวดพลาสติกแต่ละใบที่เตรียมไว้ แล้วกลิ้งขวดให้น้ำมันติดให้ทั่วขวด จากนั้นนำไปฝังดินโดยวางทำมุมให้เหมาะสมเป็นเวลา 1 คืน นำเสี้ยนดินที่เข้าติดในขวดน้ำมันพืชแต่ละชนิดไปชั่งน้ำหนัก ผลการศึกษาพบว่า ขวดน้ำมันพืชที่ใส่น้ำมันถั่วเหลืองมีจำนวนแมลงเสี้ยนดินเข้าไปมากที่สุด กรณีของการใช้น้ำมันผสมพบว่า น้ำมันพืชที่ผสมระหว่างน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าว มีจำนวนแมลงเสี้ยนดินเข้าไปมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการกำจัดเสี้ยนดินได้เป็นอย่างดีและเห็นผลชัดเจน