โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่จากน้ำมันพืชใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลชนก กล่อมจิตร์

  • จารุวัตร นาควิมล

  • ชัยพัฒน์ เขียวเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารศรี สังขพันธ์

  • ลินดา บุญรอด

  • อุบล วัฒนประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันพืช การนำกลับมาใช้ใหม่

  • สบู่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบสบู่ที่ทำจากน้ำมันพืชที่ยังไม่ได้ใช้กับน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว พบว่าน้ำมันพืชทั้ง 2 ชนิด สามารถผสมเข้ากับน้ำ โซดาไฟ และสารแต่งกลิ่นได้ดีและได้สบู่ที่เป็นเนื้อเดียวกัน ผลจากการเปรียบเทียบคุณภาพ กลิ่น สี ฟองสบู่ และ ค่าpH ของสบู่จากน้ำมันพืชโดยผสมสารแต่งกลิ่นจากธรรมชาติ 4 ชนิด คือ ใบเตย ขมิ้น ขิง และยูคาลิปตัส พบว่าในสบู่จากน้ำมันที่ยังไม่ได้ใช้ สบู่กลิ่นขิงมีคุณภาพดีที่สุด รองลงมาคือ กลิ่นยูคาลิปตัส กลิ่นขมิ้น และกลิ่นใบเตย ตามลำดับ ส่วนสบู่จากน้ำมันที่ใช้แล้ว สบู่กลิ่นขมิ้นและขิงมีคุณภาพดีที่สุด รองลงมาคือกลิ่นใบเตย และกลิ่นยูคาลิปตัส ตามลำดับ เมื่อนำสบู่ที่ผลิตได้มาเปรียบเทียบกับสบู่ในท้องตลาด พบว่าสบู่ที่คุณภาพดีที่สุด คือสบู่แคร์กลิ่นออริจินัล รองลงมาคือ สบู่จากน้ำมันพืชใช้แล้วกลิ่นขมิ้นและกลิ่นขิง ตามลำดับ