โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดับกลิ่นคาวง่ายๆด้วยเปลือกผลไม้อบแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์ทิพย์ ช่างพานิช

  • พีรพงศ์ ศรีพิพัฒน์

  • อภิษฎา เวชกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารศรี สังขพันธ์

  • อุบล วัฒนประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำเปลือกผลไม้อบแห้งมาใช้ดับกลิ่นคาว โดยใช้เปลือกผลไม้ 5 ชนิดคือ ส้มโอสับปะรด มะนาว มะกรูดและส้ม ผลการทดลองตอนที่ 1 พบว่าการตากแห้งเป็นวิธีทำให้เปลือกผลไม้แห้งมีคุณภาพดีกว่าการอบ ผลที่ได้นำมาทำการทดลองตอนที่ 2 และ 3 ทดสอบเปลือกผลไม้ตากแห้งที่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นคาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่าเปลือกมะกรูดตากแห้งสามารถดับกลิ่นคาวได้ดีที่สุดและนานที่สุด ในการทดลองตอนที่ 4 และ 5 ศึกษาระยะเวลาในการตากแห้งต่อคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นคาว พบว่าเวลาในการตากแห้ง 18 ชั่วโมง ทำให้เปลือกผลไม้มีคุณภาพในการดับกลิ่นได้ดีที่สุดและนานที่สุด และผลการทดลองตอนที่ 6 พบว่า เปลือกผลไม้อบแห้งสามารถใช้ดูดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในตู้เย็น รองลงมาเป็น ตู้เสื้อผ้า ตู้กับข้าว ห้องนอน ในรถยนต์ และห้องน้ำ ตามลำดับ