โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการรักษาสมดุลของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนานุวัฒน์ ศรีระสันต์

  • พงศ์นเรศ วณสุวรรณกุล

  • ศุทธาสินี ลักษณา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p73

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำ ความสมดุล

  • พืช การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการนำตัวตรวจสอบความชื้นในดินไปใช้ควบคู่กับแผงวงจรตรวจสอบความชื้นในดินให้เป็นชุดตรวจสอบความชื้นในดินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และเพื่อศึกษาผลของการรักษาสมดุลของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตของพืชตลอดจนเป็นแนวคิดในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่จริง โดยผู้ทำโครงงานได้ทดลองสร้างเครื่องรักษาสมดุลของน้ำในดินซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ เช่น แผงวงจรเครื่องตรวจสอบความชื้น ตัวตรวจสอบความชื้น ชุดเปิด-ปิดก๊อกน้ำ และได้สร้างชุดจ่ายน้ำ และทำการทดลองเพื่อศึกษาปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้าและผักกาดหอม รวมทั้งศึกษาความสามารถของเครื่องรักษาสมดุลของน้ำในดิน ตลอดจนศึกษาการเจริญเติบโตของผักคะน้าและผักกาดหอมที่ทดลอง จากผลการทดลองพบว่าการปลูกผักคะน้าและผักกาดหอมโดยใช้เครื่องรักษาสมดุลของน้ำในดิน ทำให้พืชได้รับน้ำอย่างเพียงพอตลอดเวลา ส่งผลให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว หากพืชขาดน้ำหรือได้น้ำไม่พอ จะทำให้การเติบโตหยุดชะงัก หรืออัตราน้ำหนักเปียกลดลงกว่าเดิม คะน้าและผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้เครื่องรักษาสมดุลของน้ำในดิน มีขนาดของลำต้นและใบใหญ่กว่าคะน้าและผักกาดหอมที่ปลูกโดยวิธีรดน้ำแบบทั่วไป จากการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถควบคุมปริมาณน้ำที่เหมาะสมแก่พืช เป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาสำหรับผู้ไม่มีเวลาดูแลรักษาต้นไม้ และยังเป็นการนำวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายมาประยุกต์ใช้ในงานการเกษตร ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบที่จะนำไปปรับปรุงเพื่อใช้ในพื้นที่จริงได้