โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเห็ดฟางโดยใช้ใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัมมวัณ ไทยสมบูรณ์

  • นลินี บุญเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ บุญวรรณโณ

  • สุภาพ ถาวรประสิทธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์เกษตร ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p79

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพาะเห็ดฟางโดยใช้ใบสับปะรดแทนฟาง ทำการทดลองโดยการทำเบ้าเพาะเห็ดเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมคางหมู นำวัสดุที่เป็นขี้เลื่อย ผักตบ มาใส่ในเบ้าที่จัดเป็นแปลงควบคุมและนำวัสดุที่เป็นขี้เลื่อย ใบสับปะรดมาใส่ในเบ้าที่จัดเป็นแปลงทดลอง เวลาที่ใช้ในการงอกของเห็ดจากแปลงใบสับปะรดจะมากกว่าจากแปลงผักตบ ดอกเห็ดที่ได้จากแปลงใบสับปะรดและผักตบจะมีดอกขนาดใหญ่และจำนวนดอกมาก โดยรูปทรงของดอกเห็ดจะสวยกว่าและผิวดอกเรียบกว่า สำหรับแปลงใบสับปะรด มวลรวมของดอกเห็ดของแปลงสับปะรดจะน้อยกว่าแปลงผักตบ จากการทดลองนี้อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่นำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรประเภทต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ดฟางได้