โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีติดทนนานด้วยสารรอบตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิตยา ทินทยานนท์

  • นิมัษติกา หะยีวามิง

  • แสงศานติ์ คีรีพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขากายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์