โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาแคปซูลชนิดอ่อนจากเพคตินของเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญลักษณ์ สรอุบล

  • หทัยภัทร เรืองอินทร์

  • อนันตญา ชินทรักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ส้มโอเปลือก

  • เพคตินการพัฒนา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การพัฒนาแคปซูลชนิดอ่อนจากเพคตินของเปลือกส้มโอ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำแคปซูลชนิดอ่อนจากส่วนประกอบของพืชที่มีอยู่แล้ว เพื่อลดทั้งค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเจลาติน เพื่อนำมาทำปลอกแคปซูลชนิดอ่อน รวมถึงเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของสัตว์ พืชที่นำมาทำนั้นเป็นพืชที่สามารถหาได้ภายในประเทศ ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ส่วนที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ โดยการทดลองหาชนิดของผลไม้ที่มีความเหมาะสม ทดลองหาอุณหภูมิและค่า pH ที่จะทำให้ได้เพคตินในปริมาณมาก และทดลองหาอัตราส่วนในการผลิตแคปซูลชนิดอ่อน เมื่อเปรียบเทียบกับแคปซูลชนิดที่มีตามท้องตลาดทั่วไป