โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดับเพลิง 2 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษดา ถุงจินดา

  • วรัญญู ปัญญาวชิโรภาส

  • อาสพล มานะมั่นชัยพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิริยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องดับเพลิง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการสร้างเครื่องดับเพลิง 2 in 1 และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องดับเพลิงนี้ โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ ตอนที่ 1 นำแผ่นไม้มาเป็นแผ่นรอง แล้วก็นำลวดที่เป็นตัวนำไฟฟ้ามาต่อกับตะปูเพื่อที่จะประกอบวงจรติดตั้งรางถ่ายลงบนแผ่นไม้แล้วต่อสายไฟให้เป็นระบบน้ำรีซิสเตอร์ ตอนที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวต้านทานกับเวลาในการทำงานของเทอร์มิสเตอร์