โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีเทียนจากผงสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนวัฒน์ คำฟองเครือ

  • พิจิกา เกษรชื่น

  • วิภารัตน์ ตาลภูเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกไม้ การสกัด

  • สีเทียน ธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาการทำสีเทียนจากผงสีธรรมชาติที่สกัดได้จากดอกอัญชัน ดอกเข็ม ดอกดาวกระจาย ขมิ้น ใบเตย และกาบมะพร้าวเผา เพื่อทำสีเทียนให้มีความปลอดภัยจากสารเคมีและการใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งกรทดลองเป็น 5 ขั้นตอน คือตอนที่ 1 การสกัดสีโดยทดลองที่ดอกอัญชันก่อนเป็นชนิดแรกด้วยการเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสีจากพืช ทำการเปรียบเทียบตัวทำละลายระหว่างน้ำกับเอทานอล ตอนที่ 2 การทำผงสี โดยการเลือกสารที่จะทำเป็นผงสี ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างผงกำมะถันกับผงชอล์ก ตอนที่ 3 การทำสีเทียนต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเทียนไขกับผงสีกับเทียนขี้ผึ้ง ตอนที่ 4 การทำสีเทียนจากผงสีธรรมชาติ ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบจากผงสีธรรมชาติกับสีเทียนที่ขายตามท้องตลาด ผลการทดลองพบว่า เอทานอลเป็นตัวสกัดที่ดีกว่าน้ำ อัตราส่วนในการสกัดสีระหว่างเอทานอลกับดอกอัญชัน คือ 2 : 3 ส่วนผลชอล์กเป็นตัวทำผงสีได้กว่าผงกำมะถัน อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างผงชอล์กกับสารละลายน้ำสีในการทำเป็นผงสี อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 7 : 4 ด้านการทำสีเทียนอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสีเทียนไข ผงสีและเทียนขี้ผึ้ง ใช้อัตราส่วน 4 : 4 : 1 การทำสีเทียนจากผงสีธรรมชาติ ได้มีการทดการทดลองซ้ำใหม่อีกครั้ง พร้อมกับเพิ่มดอกดาวกระจาย ดอกเข็ม ขมิ้น ใบเตย และกาบมะพร้าว ในอัตราส่วนเดียวกันกับดอกอัญชัน สีเทียนที่ทำจากผงสีธรรมชาติสามารถใช้ระบายสีได้เช่นเดียวกับสีเทียนที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดเพียงแต่ยังทำให้ออกมาสีอ่อนหรือเข้มได้ยังไม่เหมือน แต่เรื่องความปลอดภัยของสารเคมีมีมากว่าร้อยเปอร์เซนต์