โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องส่งสัญญาณกันน้ำล้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กู้เกียรติ วงค์ตะมะ

  • ปิยะภูมิ อุประวรรณา

  • เด็กจุฑามาศ ป่าสลุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณกันน้ำล้น เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งสัญญาณบอกเตือนก่อนที่น้ำจะเต็มอ่าง ช่วยประหยัดค่าน้ำประปาและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้เสียงเตือนจากนาฬิกาปลุก โดยมีวิธีการ 3 ขั้นตอน คือ 1.ประดิษฐ์ชุดฐานไม้ที่ติดกับกระบอกพลาสติกแล้วทำขั้วคั่นระหว่างถ่านกับขั้วลบของนาฬิกาปลุกโดยใช้แผ่นทองแดง 2 แผ่น ติดกระดาษกาวแผ่นละด้าน นำมาประกบกันแล้วเสียบคั้นระหว่างขั้วถ่านกับนาฬิกาแล้วบัดกรีต่อสายไฟกับแผ่นทองแดงทั้งสอง 2.เปรียบเทียบชนิดของลูกลอย คือ รองเท้าฟองน้ำและโฟม โดยตัดเป็นรูปแท่งแล้วใช้เป็นลูกลอยในกระบอกพลาสติกชุดฐานไม้ที่เตรียมไว้ เปรียบเทียบความสูงของลูกลอยที่น้ำจะดันขึ้น ซึ่งปรากฏว่าลูกลอยที่ทำจากโฟมถูกดันขึ้นสูงกว่า 3.เปรียบเทียบชนิดของขั้ววงจร โดยทำขั้ววงจรบนฝากระบอกพลาสติก 2 แบบ คือ แบบขั้วแผ่นทองแดงและขั้วสายไฟ พบว่าน้ำไม่มีแรงดันพอที่จะทำให้ขั้วแผ่นทองแดงชนกัน ส่วนขั้วชนิดที่ทำด้วยสายไฟพบว่าน้ำสามารถดันลูกลอยไปทำให้ขั้วสายไฟชนกันได้ แล้วกระแสไฟฟ้าครบวงจรและทำให้มีเสียงดัง