โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาไฟฟ้าสารพัดประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ จารี

  • จิตตมาส แปงคำเรือง

  • ฐิติญา พรหมเผ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์