โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตัดงวงตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธมลวรรณ แดงขำ

  • สายน้ำผึ้ง พันธุ์เพชร

  • สุรางคนา อุทัยแสงสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนสุรีย์ ก่องตาวงษ์

  • วารุณี วิจิตรพล

  • สุพิศ หลักธงชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์เครื่องตัดงวงตาลทดแทนการปีนต้นตาลที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ การสร้างเครื่องตัดงวงตาลและการพัฒนางานได้ใช้ความรู้เรื่องเครื่องกล ได้แก่ คาน รอก ล้อและเพลา เพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกและผ่อนแรง ซึ่งเครื่องนี้จะประกอบด้วย เสา ชุดมือจับ ชุดมีดตัด และกระบอกรองรับน้ำตาล เสามีลักษณะเป็นเหล็กกลมและกลวง จำนวน 30 ท่อน แต่ละท่อนยาว 100 ซม. และมีรางกว้าง 2 ซม. ตามความยาวของเสา ที่ปลายสุดทั้ง 2 ข้างของเสามีข้อต่อเพื่อปรับระดับความสูงให้ได้ตามต้องการ ส่วนปลายสุดของเสาท่อนหนึ่งติดตั้งชุดมือจับจำนวน 2 ชุด ห่างกัน 18 ซม. มือจับแต่ละชุดประกอบด้วยมือขวามีนิ้วจับ 3 นิ้ว และมือซ้ายมีนิ้วจับ 2 นิ้ว ชุดมือจับด้านบนใช้รวบงวงตาลให้อยู่เป็นกลุ่ม ส่วนชุดมือตัดด้านล่างติดตั้งมีดตัด ระหว่างนิ้วจับทั้ง 2 นิ้วของมือซ้ายมีสปริงอยู่ด้านหลังสำหรับบังคับมีด และติดตั้งเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ความยาว 5 ซม. ไว้เหนือมือซ้าย เพื่อป้องกันไม่ให้งวงตาลเลื่อนไปติดกับเสา ส่วนของกระบอกรองรับน้ำตาลติดตั้งไว้ที่เสาโดยมีแกนยึดกระบอกให้ติดกับรางของเสา ฐานของกระบอกรองรับน้ำตาลมีโครงเหล็กสำหรับวางกระบอกรองรับน้ำตาลเพื่อบังคับทิศทางของกระบอกขณะเลื่อนขึ้นลงไปตามราง เมื่อนำมาใช้งานจริง พบว่าสามารถตัดงวงตาลและรองรับน้ำตาลได้เฉลี่ย 55.3 cm3/ก้าน/วัน ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการให้คนปีนต้นตาลซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 57.3 cm3/ก้าน/วัน