โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมสีไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระพงษ์ พิบูลย์

  • มนตรี โตโส

  • เอกชัย ชื่นชม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชนบทศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำย้อมสี

  • ไหม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาชนิดและปริมาณของวัสดุที่เหมาะสมเพื่อใช้กรองน้ำทิ้งและปรับค่า pH จากน้ำย้อมสีไหม วัสดุที่ใช้ได้แก่ ขี้เถ้าไม้ ขุยมะพร้าว ผักตบชวาแห้ง ปูนขาว สำลี pHมิเตอร์ ใบส้มลม ใบมะขาม ใบส้มเสี้ยว ใบผักติ้ว วิธีการทดสอบโดย นำน้ำย้อมสีไหมมาผ่านวัสดุเพื่อใช้กรองในอัตราส่วน 1 : 1 พบว่าขุยมะพร้าว ผักตบชวาแห้งกรองสีได้น้อยที่สุดในขณะที่ขี้เถ้าจากถ่านไม้สามารถรองสีได้ดี่สุด รองลงมาได้แก่ปูน ปูนขาว เนื่องจากขี้เถ้าจากถ่านไม้มีคุณสมบัติเป็นเบสเพื่อละลายน้ำ และเมื่อละลายน้ำจะแตกตัวให้ไอออนบวกและไอออนลบ อัตราส่วนระหว่างน้ำพับขี้เถ้าจากถ่านไม้คือ 4 : 1 โดยทำการกรองสาร โดยจะทำให้น้ำที่กรองมีสีจางที่สุด และเมื่อน้ำที่กรองจากขี้เถ้ามาแช่กับใบส้มลมในอัตราสวน 1 : 1 แล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 1 คืน จะทำให้ค่า pH เท่ากับน้ำปกติ ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถนำไปใช้บำบัดกับการย้อมสีไหม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำเสียจากการย้อม และนำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาให้เกิดประโยชน์