โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการถนอมผลมะนาวสดด้วยเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณภา สุจริตเรติการ

  • ศนิ นาควัชระ

  • ศศินะ นาควัชระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชไมพร งามยิ่งยวด

  • วิทยา จันทร์ดาเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์