โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหมักแอลกอฮอล์จากสิ่งเหลือใช้และผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา หนูเชต

  • นฤมล แสงจันทร

  • ปถมพร แซ่อึ้ง

  • สุภณี ขอเจริญ

  • อวยพร ปจันทบุตร

  • อุมาริน ลาตเวร

  • เนตรนภา ตันติปาลิพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p85

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การหมัก

  • แอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากมนุษย์นำพลังงานมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันจึงทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่ลดน้อยลง คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะนำสิ่งเหลือใช้และผลไม้ที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยการนำมาหมักให้เอ็นแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง สิ่งที่นำมาใช้ในการทดลองนี้ได้แก่ เมล็ดจำปาดะ กล้วยดิบ และมะละกอ ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก โดยการหมักกับลูกแป้ง ทิ้งไว้เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นก็นำสิ่งที่หมักไว้ทั้งสามอย่างมากลั่น 2 ครั้ง เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น หลักจากกลั่นแสงก็นำแอลกอฮอล์ที่ได้มาจุดไฟโดยจับเวลาซึ่งแอลกอฮอล์ที่ได้จากทั้งสามอย่างถ้าชนิดใดจุดไฟได้นานก็แสดงว่ามีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มาก ซึ่งในการทดลองกล้วยดิบจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์จากสิ่งเหลือใช้ และผลไม้มาทำเป็นแอลกอฮอล์เพื่อทดแทนพลังงานประเภทน้ำมันชนิดต่างๆ ที่ได้จากน้ำมันดิบ