โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเรซินธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤติกา กถนานนท์

  • รัตนาภรณ์ สุขจิต

  • ศิริพรรณ สุทธิสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาวิน รัตนกรกาญจน์

  • บุญชิด กระจายกลาง

  • อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "เรซินธรรมชาติ"มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นผมและเปลือกกุ้งในการดูดจับไอออนโลหะหนัก 2 ชนิด คือ Pb2+และFe3+Fe3+ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น2 ชุด คือชุดที่1 ศึกษาประสิทธิภาพของเส้นผมและเปลือกกุ้งในการดูดจับ Pb2+ และ Fe3+เมื่อใช้วิธีการแช่ในสารละลายเป็นเวลา 2 และ4 ชั่วโมงเปรียบเทียบกับเรซินสังเคราะห์เป็นชุดควบคุมผลการทดลองพบว่า เปลือกกุ้งสามารถดูดจับ Pb2+ และ Fe3+ ได้ดีที่สุดส่วนเส้นผมสามารถดูดจับได้เฉพาะPb2+เท่านั้น การทดลองชุดที่2 การศึกษาปดดระสิทธิภาพของเส้นผมและเปลือกกุ้งในการดูดจับ Pb2+และFe3+โดยบรรจุวัสดุที่ต้องการศึกษาลงในภาชนะกรองน้ำแล้วใช้วิธีการให้สารละลายไหลผ่าน ในอัตราเร็วต่างกัน คือ 10 cm3/นาทีและ 20 cm3/นาทีผลการศึกษาปรากฏว่า เปลือกกุ้งและเส้นผมสามารถดูดจับได้เฉพาะ Pb2+เท่านั้นและเมื่อใช้การไหลผ่านในอัตราเร็ว10 cm3/นาที จะสามารถดูดจับ Pb2+ได้ดีกว่าการใช้อัตราเร็ว20cm3+นาที