โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหว่านปุ๋ย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีระศักดิ์ ตันเซ่ง

  • นคร สว่างเย็น

  • เนตรพันธ์ พรหมมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p76

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาการขาดแคลนคนงานและสิ้นเปลืองเวลาในการหว่านปุ๋ยอีกทั้งการหว่านปุ๋ยโดยใช้คนงานทำให้พืชได้รับปุ๋ยไม่สม่ำเสมอ คณะผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงได้ออกแบบเครื่องมือโดยอาศัยหลักการของแรงลมเป่าปุ๋ยออกมาจากภาชนะใส่ปุ๋ยที่มีท่อแยกตัว T เป็นท่อรับลมจากเครื่องเป่าลม ตำแหน่งการเป่าปุ๋ยจากภาชนะที่เหมาะสมคือ ปล่อยปุ๋ยที่ต้นลมมีลิ้นเป็นแผ่นลมแยกการบังคับจากแต่ละท่อ ใช้ท่อตรงคู่ทำหน้าที่รับปุ๋ยจากภาชนะโดยใช้ท่อขนาด 1 นิ้ว มีประสิทธิภาพดีที่สุด เครื่องมือชนิดนี้ใช้แหล่งพลังงานจากมอเตอร์ สามารถหว่านปุ๋ยได้วินาทีละ 80.64 กรัม เมื่อใช้ลิ้นขั้นที่ 2 จะได้ปุ๋ยเหมาะสมกับความต้องการของต้นยางพาราที่สุด สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการหว่านปุ๋ย ลดเวลาในการหว่านปุ๋ย กำหนดประมาณปุ๋ยได้ตามที่ต้นยางต้องการ และยังเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานการเกษตรอีกด้วย