โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสกูตเตอร์ไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ ขำอิ่ม

  • ชัยณรค์ พุ่มโพธิ์ทอง

  • อนุวัฒน์ อุ้ยหะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิษณุ ป้อมเสมา

  • มนชัย พงษ์หิรัญ

  • สุวรรณา ยิ้มเยื้อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์