โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องSOLAR ENERGY HELP TO SAVE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกลดา เวียงจันทร์

  • ภาสกร ป้อมเสมา

  • รพีพัฒน์ หาญปราบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิษณุ ป้อมเสมา

  • มนชัย พงษ์หิรัญ

  • สุวรรณา ยิ้มเยื้อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์