โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตน้ำตาลจากแป้งด้วยเอนไซม์ในใบตำลึง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • วัชระ รอดรัตน์

 • สรพงษ์ พะนาน

 • สราวุธ มั่งมี

 • สัมพันธ์ เพชรประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • มนชัย พงษ์หิรัญ

 • สุวรรณา ยิ้มเยื้อน

 • อุบลพงษ์ โดรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p72

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • น้ำตาลกลูโคส การผลิตอย่างง่าย

 • ผลิตน้ำตาลจากแป้ง ด้วยเอนไซม์ในใบตำลึง

 • โครงงานวิทยาศาสตร์

 • ใบตำลึง ผลิตน้ำตาลจากแป้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำตาลกลูโคสเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนำไปใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้โดยตรง ในปัจจุบันกลูโคสบริสุทธิ์มีราคาแพง มีส่วนผสมเพียงเล็กน้อยในเครื่องดื่มประเภทชูกำลัง หรือให้พลังงานแก่ร่างกายโดยที่ผู้บริโภคประจำจะได้รับคาเฟอีนซึ่งมีผสมในเครื่องดื่มนี้และให้โทษแก่ร่างกาย โครงงานนี้มุ่งศึกษาการผลิตน้ำตาลที่ให้พลังงานแก่ร่างกายซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับน้ำตาลกลูโคส ด้วยการผลิตวิธีง่ายๆ วัสดุหาง่ายและราคาถูก โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1การผลิตและการทดสอบน้ำตาลที่ได้ก่อนหาตัวแปรที่เหมาะสมแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ขั้นที่ 1. การเตรียมน้ำใบตำลึง ใช้ใบตำลึง 120 กรัมตำละลายน้ำ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรกรองเอากากออกเป็นสารสำหรับนำไปย่อยแป้ง ขั้นที่ 2.การเตรียมน้ำแป้งใช้แป้งมันสำปะหลัง 200 กรัมละลายน้ำ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ถุงกระดาษแก้ว ขั้นตอนที่ 3.การย่อยแป้งและการทดสอบเทน้ำใบตำลึงผสมกับน้ำแป้งในถุงกระดาษแก้วปิดถุงให้สนิททิ้งใว้ 2 วัน นำน้ำสะอาด 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่นอกถุงเพื่อให้โมเลกุลน้ำตาบที่เกิดแพร่ผ่านรูกระดาษแก้วออกมายังน้ำภายนอกถุง ทิ้งไว้ 1 วันนำสารละลายนอกถุงไปทดสอบเปรียบเทียบกับสารละลายน้ำตาลกลูโคส 1 เปอร์เซนต์อย่างละ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ด้วยสารละลายเบเนดิกต์ 0.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตอนที่ 2 ขั้นการทดลองและการหาตัวแปรที่เหมาะสมแบ่งออกเป็น 5 ขั้นดังนี้ ขั้นที่ 1.ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยแป้งของน้ำใบตำลึงทดลองเหมือนตอนที่ 1 ขั้น 1, 2, 3 ขั้นที่ 2.ศึกษาความหมาะสมของชนิดแป้งจากการย่อยของน้ำใบตำลึงทดลองเหมือนตอนที่ 1 ขั้น 1, 2 และ 3 โดยใช้แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวจ้าว เปรียบเทียบผลจากการทดสอบ ขั้นที่ 3.ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยแป้งต่อสภาพของแป้ง เปรียบเทียบการย่อยแป้งโดยใช้แป้งมันสำปะหลังสุก (แป้งละลายน้ำอุณหภูมิ 60 องศา ทิ้งไว้ให้เย็น) กับแป้งมันสำปะหลังดิบ (สภาพวางขายในตลาด)อย่างละ 200 กรัมทำการทดลองเหมือนตอนที่ 1 ขั้น 1, 2 และ 3 โดยใช้ใบตำลึง 100, 300, 500 และ 700 กรัมตามลำดับละลายน้ำตัวอย่างละ 2 ลิตรทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสารละลายแป้งมันสำปะหลังเปรียบเทียบผลการทดสอบหาน้ำตาล ตอนที่ 3.การเก็บและการวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาล ขั้นที่ 1.ทำการทดลองเหมือนตอนที่ 1 ข้อ 1, 2และข้อ 3 โดยใช้แป้งมันสำปะหลัง 500 กรัม ละลายน้ำ 4 ลิตร และใช้น้ำใบตำลึงเตรียมจากใบตำลึง 500 กรัมต่อน้ำ 2 ลิตร ใส่รวมกันในถุงกระดาษแก้ว