โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพื้นเตือนล้มสำหรับผู้สูงวัย (Elder fall-detection floor) ประเภทคอมพิวเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จนัสธา ทองบ่อ

  • ธัญลักษณ์ ลำบัติ

  • สุพัตรา หาผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎา บุญศรี

  • รัตนา ใจกว้าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คอมพิวเตอร์

  • ผู้สูงวัย

  • พื้น การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงวัย แต่เนื่องจากผู้สูงวัยไม่ชอบสวมสิ่งที่ทำให้รู้สึกอึดอัด และทำให้เกิดความรำคาญ จึงได้สร้างพื้นเตือนการล้มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้ โดยการจำลองพื้นที่มีขนาด 40 x 60 cm และมี micro switch 15 ตัว ติดอยู่ใต้พื้นในลักษณะ 3x5 ตัว โดยการล้มของผู้สูงวัยจะคำนวณได้จากจำนวน micro switch ที่ถูกกด โดยใช้ Arduino MEGA 2560 เป็นอุปกรณ์ประมวลผล เมื่อเกิดการกดลงบน micro switch มากกว่า 11 ตัว หรือ push button switch (Emergency switch) ถูกกด จะทำให้ Buzzer ส่งเสียงดัง และส่งข้อมูลไปให้ NodeMCU เพื่อแจ้งเตือนผ่านอินเทอร์เน็ตถึงผู้ดูแล หรือคนในครอบครัว และสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต จากโครงงานนี้สามารถใช้กับบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้น ในการนำมาพัฒนาต่อ สามารถใช้ Force sensor แทน micro switch ได้ ในการใช้ Force sensor สามารถตัดปัญหาเรื่องจำนวนคนออกไปได้ โดยการเทียบน้ำหนักของผู้สูงวัย และน้ำหนักจริงที่กดทับลงสู่พื้น หากมีการกดทับในค่าที่มีมากกว่า 1.5 เท่าของน้ำหนักผู้สูงวัย ทำให้ทราบว่าผู้สูงวัยไม่ได้อยู่ตามลำพัง การนำไปพัฒนาต่อนี้จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีประโยชน์ในอนาคตอย่างมาก