โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรปกรณ์ เอี้ยวเล็ก

  • ฐิติทัศน์ เดชเดชะ

  • ภัทรพล ขจรศรีพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพดเมล็ด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดสำหรับให้เกษตรกรได้มีเมล็ดข้าวโพดที่มีคุณภาพ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องแกะข้าวโพดที่ประดิษฐ์ขึ้น จากการประดิษฐ์เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดในช่วงแรกผู้วิจัยได้นำหลักการของคานมาต่อกับมอนิเตอร์เพื่อให้กระบอกแกะเมล็ดข้าวโพดหมุนแบบกลับไปกลับมา และทำให้เมล็ดข้าวโพดหลุดออก ซึ่งมีการปรับระยะห่างของน็อตที่ตัวกระบอกแกะเป็น 0.50, 1.00 และ 1.50 เซนติเมตร ผลปรากฎว่า ระยะห่างของน็อตที่ระยะ 1.00 เซนติเมตร ทำให้เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และพบว่าสามารถแกะเมล็ดข้าวโพดได้เฉลี่ย 810 เมล็ด/นาที โดยมีเมล็ดข้าวโพดที่เสียหายคิดเป็นร้อยละ 1.22 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาปรับปรุงกลไกของเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดจากระบบคานเป็นการมูเล่ย์ และสายพานต่อมอนิเตอร์เพื่อทดสอบให้มีการหมุนในทิศทางเดียว ผลปรากฎว่าทำให้ได้เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถแกะเมล็ดข้าวโพดได้เฉลี่ย 1,320 เมล็ด/นาที และมีเมล็ดข้าวโพดที่เสียหายคิดเป็นร้อยละ 1.15 ดังนั้นเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดที่ประดิษฐ์ด้วยมูเล่ย์ และสายพานต่อกับมอนิเตอร์จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเกษตกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีคุณภาพ