โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างแผ่นยางพาราปูพื้นผสมเถ้าแกลบและแผ่นยางพาราปูพื้นผสมขี้เลื่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ศักดิ์ หลีเหล็ม

  • วรินทร อินทรา

  • แก้วใจ บุญเดี่ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขี้เลื่อย

  • วิทยาศาสตร์กายภาพ

  • เถ้าแกลบ

  • แผ่นยางพารา การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นยางพาราปูพื้น โดยใช้เถ้าแกลบและขี้เลื่อย โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นยางพาราปูพื้นที่ผสมจากเถ้าแกลบ และแผ่นยางพาราปูพื้นที่ผสมขี้เลื่อย โดยทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นยางพาราปูพื้นทั้ง 2 ชนิด โดยเปรียบเทียบค่ามาตรฐานของมอก. 2377-2551 ในการเปรียบเทียบของแผ่นยางพาราปูพื้นผสมเถ้าแกลบและแผ่นยางพาราปูพื้นผสมขี้เลื่อย พบว่า แผ่นยางพาราปูพื้นผสมขี้เลื่อยมีประสิทธิภาพผ่านมาตรฐานมอก. 2377-2551 ที่ดีกว่าแผ่นยางพาราปูพื้นผสมขี้เถ้าแกลบ