โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแล็กเกอร์เคลือบผิวไม้จากเมล็ดสบู่ดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรวิษฐ์ พูนแก้ว

  • สิทธิศักดิ์ แข่งขัน

  • เนตรนภา ยกตั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผิวไม้ การเคลือบ

  • สบู่ดำ สารสกัด

  • แล็กเกอร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องแล็กเกอร์เคลือบผิวไม้จากเมล็ดสบู่ดำ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ สำหรับนำมาสกัดสารทำแล็กเกอร์ทาผิวไม้ ศึกษาอายุของเมล็ดสบู่ดำที่เหมาะสำหรับนำมาสกัดสีทำแล็กเกอร์ทาผิวไม้ ศึกษาตัวทำลายที่เหมาะสมในการสกัดสารจากเมล็ดสบู่ดำสำหรับทำแล็กเกอร์ทาผิวไม้ ศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดจากเมล็ดสบู่ดำสำหรับทำแล็กเกอร์ทาผิวไม้ และเพื่อนำแล็กเกอร์จากเมล็ดสบู่ดำที่สกัดได้มาทดลองทาผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้น จากการทดลองพบว่า พืชที่เหมาะสมในการนำมาสกัดสีสำหรับทำแล็กเกอร์ทาผิวไม้ได้ดีที่สุด คือ เมล็ดสบู่ดำสุกแห้ง อายุของเมล็ดสบู่ดำที่เหมาะสำหรับนำมาสกัดสีทำแล็กเกอร์ทาผิวไม้ คือ เมล็ดสบู่ดำสุกแห้งและเมล็ดสบู่ดำสุกแก่จัด ตัวทำลายที่เหมาะสมในการสกัดสารจากเมล็ดสบู่ดำสำหรับทำแล็กเกอร์ทาผิวไม้มากที่สุด คือ เมทานอล โดยความเข้มข้นของเมล็ดสบู่ดำ/เมทานอลที่เหมาะสม คือ ตั้งแต่ 300 g/เมทานอล 500 cm3 – 500 g/เมทานอล 500 cm3 จะได้สารสกัดสีเหลืองทองและสีติดบนแผ่นไม้เป็นสีเหลืองทอง ซึ่งสามารถนำมาทำเป็นแล็กเกอร์เคลือบผิวไม้ได้ดี และเมื่อนำแล็กเกอร์จากเมล็ดสบู่ดำที่สกัดได้มาทดลองทาผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้น คือ กระถางมะพร้าวและหุ่นไม้แกะสลัก พบว่าติดสีเหลืองอมน้ำตาลเป็นมันวาว สวยงาม