โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้ไข่ขาวดูดซับสารพิษจากโลหะหนักและสารฆ่าแมลงบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชระ เซ่งก่อกูล

  • สิรภัทร ที่รัก

  • อัจฉรา เนินทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารฆ่าแมลง

  • สารพิษ การดูดซับ

  • โลหะหนัก

  • ไข่ขาว การประยุกต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการใช้ไข่ขาวดูดซับสารพิษจากโลหะหนักและสารฆ่าแมลงบางชนิด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารอาหารชนิดต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการดูดซับลีด (II) ไนเตรด เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับลีด (II) ไนเตรดของไข่ขาวในสัตว์ชนิดต่าง ๆ เพื่อศึกษาการเพิ่มปริมาณของไข่ขาวดิบต่อความสามารถในการในการดูดซับลีด (II) ไข่ขาวดิบ เพื่อศึกษาการเพิ่มปริมาณของไข่ขาวดิบต่อความสามารถในการในการดูดซับสารไซยาไนต์ เพื่อศึกษาการเพิ่มปริมาณของไข่ขาวดิบต่อความสามารถในการในการดูดซับสารฆ่าแมลงลีดอะซิเนต และเพื่อศึกษาการเพิ่มปริมาณของไข่ขาวดิบต่อความสามารถในการในการดูดซับสารพิษจากผลเนียนทราย จากผลการทดลองพบว่า ไข่ขาวดิบของไข่ไก่มีความสามารถในการดูดซับลีด (II) ไนเตรด ได้ดีที่สุด จากการเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับลีด (II) ไนเตรดของไข่ขาวในสัตว์ชนิดต่าง ๆ พบว่าไข่ขาวดิบของสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ ไข่ไก่ ไข่เป็ดกากี ไข่นกกระทาและไข่เป็ดเทศ ดูดซับลีด (II) ไนเตรด ได้ดีพอกัน เมื่อเพิ่มปริมาณไข่ขาวดิบจะทำให้ความสามารถในการดูดซับโลหะหนักลีด (II) ไนเตรด มีเพิ่มมากขึ้น และจากการศึกษาการเพิ่มปริมาณของไข่ขาวดิบต่อความสามารถในการในการดูดซับสารไซยาไนต์ สารฆ่าแมลงลีดอะซิเนต และสารพิษจากผลเนียนทราย พบว่าไข่ขาวดิบมีความสามารถในการในการดูดซับสารไซยาไนต์ สารฆ่าแมลงลีดอะซิเนต และสารพิษจากผลเนียนทราย ได้ดี