โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ช่วยล้างผิวละมุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรางคณา วาดเขียน

  • สรภณ งดงาม

  • เบญจพร เจริญจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ละมุด การทดลอง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้เกี่ยวกับการประกอบอุปกรณ์ช่วยล้างผิวละมุด โดยประกอบโครงสร้างเป็นแกนเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 หุ่น ยาว 50 cm. จำนวน 4 แกน จัดวางผลละมุดได้ 3 ช่องๆละ 6 ผล รวมทั้งหมดแต่ละครั้ง 18 ผล ให้แกนดังกล่าวต่อสายพานร่วมกันมาจากมูเลย์ชุดทดรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยความเร็ว 72.5 รอบ/นาที เพื่อให้แกนทั้งหมดหมุนไปทางเดียวกัน จะได้ช่วยผลัก-ดันให้ละมุดหมุนเคลื่อนที่สัมผัสกับฟองน้ำทุกๆพื้นที่ผิว ผิวละมุดจะได้สะอาด และได้ใช้มูเลย์ปรับเพิ่มรอบการหมุนของแกนเป็น 4 ระดับ โดยใช้มูเลย์จากเฟืองทดรอบสลับกับมูเลย์จากแกนหมุนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 4,5,7 และ 10 cm. ตามลำดับ จะเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้มือขัดถูด้วยผ้าชุบน้ำ เป็น 7.5 เท่า เป็นชุดที่ประดิษฐ์ขึ้นมา ช่วยสืบทอดและสนับสนุนการปลูกละมุดในตำบลเกาะยอให้มากขึ้น