โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างโมเดลช่วนสานชะลอมจำปาดะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญวรัตน์ ปานเนียม

  • ปิยฉัตร ธรรมรัตน์

  • พิชญธิดา แก้วรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จำปาดะ

  • ชะลอม การสาน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประกอบโครงสร้างด้วยลวดเหล็กขาวและสายรัดพลาสติกเป็นโมเดลช่วยสานชะลอมจำปาดะ มีลักษณะที่เป็นรูปทรงได้เหมือนกัน แต่เหล็กขาวจะแข็ง สวม-ถอดไม่สะดวก สายรัดพลาสติกจะสามารถสวม-ถอดได้สะดวกมากกว่า การสร้างโมเดลเพื่อช่วยให้สามารถสานชะลอมได้เช่นเดียวกับการสานชะลอมโดยทั่วไป แต่สามารถดึงออกและสวม-ถอดได้สะดวก นำใบไม้ที่มีลักษณะใบกว้างและยาวมาสอดไปตามโครงสร้างของโมเดล เป็นลักษณะลายขัด กด 1 ยก 1 เหมือนกับส่วนโครงสร้างของโมเดลทุกอย่าง เมื่อได้เป็นรูปทรงแบบชะลอมทุกอย่างแล้วดึง-ถอดโครงสร้างโมเดลออก นำชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้างของโมเดลมาสวม-สอดประกอบเป็นโมเดลเหมือนเดิม ใช้สานชะลอมใบต่อไป ซึ่งการใช้วิธีสานชะลอมที่มีแบบของโมเดล จะช่วยให้สะดวก ผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญก็สามารถสานได้ และใช้ใบไม้อื่นที่มีความแข็งแรงและยืนหยุ่นได้ เช่น ใบตาล ก้านธูปฤาษี ใบกก ใบกระจูด ใบสิเหรง ฯลฯ เมื่อนำไม้ช่วยห่อที่ประกอบเป็นโครงสร้างเป็นซี่ ๆ รูปทรงกลมให้เคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้ จะเป็นส่วนช่วยในขั้นตอนการนำชะลอมไปห่อที่ผลของลำต้น โดยดึงปากของชะลอมให้กว้างออก เสียบไว้กับซี่ของโครงสร้างอุปกรณ์ นำไปสวมกับผลจำปาดะ ดึงซี่ของอุปกรณ์ลง ยางรัดจะผูกติดกับก้านของผลจำปาดะ จึงไม่ต้องปีนป่ายไปตามลำต้น เป็นการเพิ่มความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น 1 ผล ใช้เวลาห่อประมาณ 2 นาที ขึ้นอยู่กับความสูงจากพื้นดินของผลจำปาดะบนลำต้น