โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์แขนกลจักกก Magic Reed Sliding

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พีระวัฒน์ สุทธิไฉยา

  • ระพีพรรณ รัตนพลแสน

  • อมร พุ่มทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นกกการเก็บ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถจักต้นกกให้เป็นเส้นได้อย่างมีคุณภาพและใช้เวลาน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและประดิษฐ์แขนกลจักกก เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์แขนจักกก เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของเส้นกกและระยะเวลาในการทำงานของอุปกรณ์แขนกลจักกกที่ประดิษฐ์ขึ้นมากับมีดจักกกของชาวบ้าน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรควรนำมาใช้ประโยชน์ในการจักกกให้ได้เส้นกกปริมาณมาก สามารถนำเส้นกกไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากเส้นกก ได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ