โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของน้ำมะพร้าวต่อการยืดตัวของกุยฉ่ายขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองใบ นำภา

  • ปรัชญา โสหนองบัว

  • พนิดา ปัญญะภา

  • มิษฎา ไตรแก้วเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงเดือน ศรีพิมาย

  • มารศรี ทองเนตร

  • เสาวคนธ์ จินดามัย

  • เสาวณิต แสนศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์เกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุยฉ่ายขาว

  • น้ำมะพร้าว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องผลของน้ำมะพร้าวต่อการยืดตัวของกุยฉ่ายขาวนี้ เป็นการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความเข้มข้นของน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกุยฉ่ายขาว และเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตกุยฉ่ายให้ทันต่อความต้องการของท้องตลาดและผู้บริโภค การศึกษาจะเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการและทดลองภาคสนาม จากการศึกษาพบว่า 1.น้ำมะพร้าวที่มีความเข้มข้นร้อยละ 75 มีผลทำให้กุยฉ่ายยืดตัวได้สูงกว่าความเข้มข้นร้อยละ 50, 25 และ 100 2. น้ำมะพร้าวที่มีความเข้มข้นร้อยละ 75 มีผลทำให้กุยฉ่าย อวบ หนา มากกว่ากุยฉ่ายที่รดด้วยน้ำมะพร้าวเข้มข้นร้อยละ 50, 25 และ 100 ตามลำดับ