โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานตัดหญ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ปวรุตม์ ภูมิมาตร

  • ด.ช.ภานุพงศ์ อัยรักษ์

  • ด.ช.ภูริเดช วสุนธราธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยาน

  • สิ่งประดิษฐ์

  • หญ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการ และคาดว่าจะมีราคาสูงขึ้นอีกในอนาคต เมื่อต้องการตัดหญ้าก็ต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง และเป็นตัวการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนผู้จัดทำจึงคิดทำจักรยานตัดหญ้า โดยนำจักรยานเก่ามาดัดแปลงเป็นจักรยาน 3 ล้อ ติดใบพัด เพื่อมาใช้ทดแทนเครื่องตัดหญ้าที่ต้องใช้น้ำมันโดยใช้หลักการอัตราทดเข้ามาช่วยในการหมุนใบพัด ของจักรยานตัดหญ้า